Zapraszamy wszystkich mieszkańców wsi Boruszyn na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 31.01.2019 r. o godz. 19:00 na sali wiejskiej w Boruszynie.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2019 Rady Gminy w Połajewie, ogłoszonym dnia 11 stycznia 2019 r., poniżej znajduje się harmonogram spotkania.

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
  3. Sprawozdanie Sołtysa wsi z działalności w mijającej kadencji.
  4. Wybór komisji, która będzie odpowiedzialna za wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.
  5. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej.
  6. Wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.
  7. Informacja Wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2018, a także przedstawienie planu budżetowego na rok 2019.
  8. Wolne głosy i wnioski.

Zarządzenie nr 2/2019 Rady Gminy w Połajewie z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysów i członków Rady Sołeckiej znajduje się na stronie Gminy Połajewo: https://www.polajewo.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=1&schemat=&dzialy=1&akcja=artykul&artykul=401